Kullanım Şartları

1. PORTAL KULLANIMKOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

 

1.1. Bu internetsitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfenaşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde"PORTAL" ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu“PORTAL” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği,"PORTAL” ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirmehakkını saklı tutmaktadır.

 

1.2. Bu “PORTAL” ınsahibi ULUBATLI HASAN CAD.İSMAİL İLDEMİR KONAKLARI / ANTALYA adresinde mukim satilik.pro  (Bundan böyle kısaca "satilik.pro" olarak anılacaktır)’ dır.“PORTAL” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen satilik.pro  tarafından sağlanmaktadır.

 

1.3. Bu “PORTAL”’ dasunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarakyararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL” a erişim sağlayan her gerçekve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbusözleşme içinde belirtilen koşulları "satilik.pro" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL” da yayımlanacak ve yayımlandığıtarihte geçerli olacaktır. "satilik.pro" tarafından işbu sözleşmehükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve“PORTAL” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmişsayılmaktadır.

 

1.4. İşbu"Portal Kullanım Koşulları" 25/02/2015  tarihinde en sondeğişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak;“PORTAL” ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğekonmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "satilik.pro"hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olankullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "ÜyelikSözleşmesi" nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SATILIK.PRO : "satilik.pro" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin veiçeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.satilik.pro ana alanadından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internetsitesi.

 

2.2. KULLANICI :“PORTAL” a ve/veya SATILIK.PRO VERİTABANI" na çevrimiçi (on-line)ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 

2.3. LİNK : “PORTAL”üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara,içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL” a, dosyalara ve içeriğeerişimi mümkün kılan bağlantı.

 

2.4. İÇERİK :“PORTAL” dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

 

2.5. SATILIK.PRO ARAYÜZÜ: Başta "ÜYE" ler tarafından oluşturulan içeriğin"KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "SATILIK.PRO VERİTABANI" ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR"tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındakorunan ve tüm fikri hakları "SATILIK.PRO" e ait olan tasarımlariçerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemingerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

2.6. SATILIK.PRO VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnifedildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "SATILIK.PRO" e ait olan5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

2.7. ÜYE : "SATILIK.PRO" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "SATILIK.PRO"tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE" lik sürecinitamamlayarak; SATILIK.PRO" in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri"ÜYE" lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabuleden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

 

2.8. "ÜYESÖZLEŞMESİ" : “PORTAL” dahilinde "SATILIK.PRO" tarafından sunulanözel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "SATILIK.PRO"ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE" ninelektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbusite kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme."SATILIK.PRO", "ÜYE SÖZLEŞMESİ" ni farklı üyelik ve/veyahizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE" ninonayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediğihizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgiliolanı kabul etmiş olmaktadır.

 

 

 

3. SATILIK.PRO HİZMETLERİ

 

3.1. "SATILIK.PRO","ÜYE" ler tarafından "SATILIK.PRO VERİTABANI" na yükleneniçeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzlerkullanılmak suretiyle "SATILIK.PRO VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesinive “PORTAL” üzerinden "SATILIK.PRO" e ait arayüzler tarafındangörüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

3.2. "SATILIK.PRO","ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL”içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine; ilanlarınıyayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma veverme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme,"KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE" lerle çeşitli kanallarüzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletmev.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleriortamı sunmaktadır.

 

3.3. "SATILIK.PRO","ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL”içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE" lerine “PORTAL”içerisinde "KULLANICILAR" ın "ÜYE" lerin ilanlarına dahakolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesiniönceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

 

3.4. "SATILIK.PRO","ÜYE" lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıklarıişlemlere ilişkin diğer "ÜYE" ler tarafından “PORTAL” üzerinden"SATILIK.PRO" e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca“PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerinibildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

 

3.5. "SATILIK.PRO","ÜYE" lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere,beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olanilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI" larıngörüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlamahizmetlerini sunmaktadır.

 

3.6. "SATILIK.PRO"tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlıdeğildir. Yukarıda sayılan hizmetler "SATILIK.PRO" tarafından sunulantemel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıdabelirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen"SATILIK.PRO" in yetkisi dahilindedir. "SATILIK.PRO" bu yetkisiniherhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimdekullanabilir.

 

 

 

4. SATILIK.PRO PORTALIKULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1. "KULLANICILAR"yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler."KULLANICILAR" ın ve "ÜYE" lerin, “PORTAL” dahilindeyaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

4.2. “PORTAL”,"ÜYE" ler tarafından "SATILIK.PRO VERİTABANI" na yüklenen"İÇERİK" lerin "KULLANICI" lar tarafından görüntülenmesiesasıyla çalışmaktadır. "SATILIK.PRO", "KULLANICI" lartarafından görüntülenen "İÇERİK" lerin hiçbir koşulda doğruluğunu,güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK" lerdolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

4.3. "KULLANICI"“PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitselimgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleriçoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bueylemleri ile gerekse de başka yollarla "SATILIK.PRO" ile doğrudanve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.4. “PORTAL”dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE" lertarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK" lerden dolayı "SATILIK.PRO" in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "SATILIK.PRO"çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "SATILIK.PRO" yetkilisatıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE" ler, "SATILIK.PRO" e “PORTAL” dahilinde kendileritarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunukabul ve taahhüt etmektedirler. "SATILIK.PRO", "KULLANICI" larve "ÜYE" ler tarafından "SATILIK.PRO" e iletilen veya “PORTAL”üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin veiçeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru vehukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

 

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE" ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleriuyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SATILIK.PRO" in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilikhaklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul vetaahhüt etmektedir.

 

4.7. "SATILIK.PRO",“PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen"İÇERİK" leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır."SATILIK.PRO", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermedenkullanabilir.

 

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE" ler, "SATILIK.PRO" in talep ettiği değişiklikve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "SATILIK.PROI"tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğütakdirde "SATILIK.PRO" tarafından yapabilir. "SATILIK.PRO"tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin,"KULLANICI" lar ve "ÜYE" ler tarafından zamanında yerinegetirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezaisorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya"ÜYE" ye aittir.

 

4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa edeneden "ÜYE" veya "SATILIK.PRO" in ifşa ettiği amaçlara uygunolarak kullanmakla yükümlüdür.

 

4.12. "SATILIK.PRO",“PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE" lertarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve"ÜYELİK SÖZLEŞME" leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşaedebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerindetasnif edip muhafaza edebilir. "SATILIK.PRO" aynı zamanda; kullanıcıveya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IPadresi, “PORTAL”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı(browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme vekişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

4.13. “PORTAL”üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğunşekilde "SATILIK.PRO VERİTABANI" ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağauymayarak "SATILIK.PRO VERİTABANI" ndan yoğun şekilde bilgi çekenkişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğuvarsayılarak SATILIK.PRO tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

 

4.14. “PORTAL”üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanınayalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "SATILIK.PRO"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerceerişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırıolup; "SATILIK.PRO” in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.15. “PORTAL”üzerinden yayınlanan ilanların, "SATILIK.PRO ADI ARAYÜZÜ" nün "SATILIK.PRO" nun yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi vebaşka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

 

4.16. ”PORTAL”üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK" in "SATILIK.PRO” in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "SATILIK.PRO” sitesi dışındabaşta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesiyasaktır.

 

4.17. ”PORTAL”üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel verilerhiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "SATILIK.PRO"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez,görüntülenemez ve ifşa edilemez.

 

4.18. "SATILIK.PRO VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen SATILIK.PRO’ in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz vebu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

 

 

5. FİKRİ MÜLKİYETHAKLARI

 

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veyahukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL” ın(sınırlı olmamak kaydıyla SATILIK.PRO VERİTABANI", "SATILIK.PRO ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları(Hepsi birden "SATILIK.PRO" in telif haklarına tabi çalışmaları olarakanılacaktır) "SATILIK.PRO" e ait ve/veya "SATILIK.PRO"tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "SATILIK.PRO" hizmetlerini, "SATILIK.PRO" bilgilerini ve "SATILIK.PRO" in telif haklarına tabi çalışmalarını yenidensatmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SATILIK.PRO"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahipdeğildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "SATILIK.PRO"tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SATILIK.PRO" intelif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veyabunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

İşbu "Portal KullanımKoşulları" dahilinde "SATILIK.PRO" tarafından sarahaten yetkiverilmediği hallerde "SATILIK.PRO; "SATILIK.PRO" hizmetleri,"SATILIK.PRO" bilgileri, "SATILIK.PRO" telif haklarına tabiçalışmaları, "SATILIK.PRO" ticari markaları, "SATILIK.PRO" ticarigörünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yöneliktüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

 

6. PORTAL KULLANIMKOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

"SATILIK.PRO", tamamen kendi takdirinebağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda“PORTAL” da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal KullanımKoşulları" nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilikkazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tektaraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tümdurumlarda, "SATILIK.PRO" işbu "Portal Kullanım Koşulları",gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME” sinden herhangi birini geç ifaetme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,"SATILIK.PRO" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrütaddedilmeyecek veya bu durumlar için "SATILIK.PRO" in herhangi birtazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgilitarafın makul kontrolü haricinde ve "SATILIK.PRO" in gerekli özenigöstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanındasınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları,altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibidurumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

 

 

8. UYGULANACAK HUKUKVE YETKİ

 

İşbu "Portal KullanımKoşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal KullanımKoşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılıkunsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzereTürk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek hertürlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleriyetkilidir.

 

 

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu "Portal KullanımKoşulları" "SATILIK.PRO" tarafından “PORTAL” içerisinde ilanedildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI" lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL” ı kullanmakla kabul etmişolmaktadırlar. "SATILIK.PRO", dilediği zaman iş bu sözleşmehükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası vedeğişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğegirer.